VESIENHOITO

Etelä-Kallaveden pääaltaalla kaikki osakaskuntien ja kalatalousalueen (= viehelupatuotot ja valtakirjoilla kalatalousalueelle jätetyt omistajakorvaukset) varoilla tehtävät istutukset tehdään yhteisistutuksina. Yhteisistutuksia varten allas on jaettu viiteen hoitoalueeseen. Lisäksi altaan pohjoispäähän tulee velvoiteistutuksia ja kalatalousmaksuilla tehtyjä istutuksia. Myös Kuopion kaupunki tekee vuosittain istutuksia omilla varoillaan. Kalatalousalue tekee vuosittain istutussuunnitelman, jossa otetaan huomioon kaikki istutukset ja koordinoi siten altaaseen tehtäviä istutuksia istutuslajeittain. Koirus-Sotkalla kalatalousalue tekee istutuksia vain viehelupatuotoilla ja valtakirjoilla kalatalousalueelle jätetyillä omistajakorvauksilla. Muut istutukset istutetaan osakaskuntakohtaisina. Toimenpiteet kalakantojen hoitamiseksi ja kalastuksen kehittämiseksi on esitetty kalatalousalueen käyttö- ja hoitosuunnitelmassa vv. 2023-2032

Etelä-Kallaveden pääaltaan pohjoisosassa on kaksi pistekuormittajaa: Savon Sellun aallotuskartonkitehdas ja Kuopion kaupungin Lehtoniemen jätevesipuhdistamo. Molempien jätevesien vaikutuksia seurataan ympäristölupien määräysten mukaisesti ja tuloksista julkaistaan vuosittain yhteistarkkailun raportti. Savon Sellun kalastonhoitomaksu on 14.890 €/v. Kuopion kaupungin kalastoinhoitomaksu on 3.520 €/v. Lisäksi kaupungilla on 3.000 kpl vähintään kolmekesäisen järvitaimenen istutusvelvoite ja 5.000 kpl kesänvanhaa siianpoikasta.